އަމާޒު އަދި ތަސައްވަރު

އަމާޒު

މިރަށަކީ އިޖުތިމާއީ ގޮތުންނާއި، ސިއްޙީ ގޮތުންނާއި، ދީނީ ގޮތުންނާއި، އުމުރާނީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ރަށަކަށް ވުމާއި، އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން

ތަސައްވަރު

ޤައުމާއި ވަޠަން ދެކެލޯބިވާ އެއްބައިވަންތަ ފުދުންތެރި ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން