ޚަބަރުތައް

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ވަގުތުން ގެނެސްދީފި

31 March 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 7/2010 އަށް ގެނެވިފައިވާ 8 ވަނަ އިސްލާހާއި އެކު ކައުންސިލްތަކަށް މިވަނީ ގިނަ ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. މާލީ ބާރުވެރިކަ...

އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ޓްރެކެއް އަޅަނީ

31 March 2020

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް ދުއްވޭގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓިން ދޫކުރާ އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ރަށުގައި ތިބެގެން ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުވާން ފަށާފިއެވެ. ޚ...

އިހަވަންދޫއިން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އެންމެފަހުގެ އަދާހަމަ

03 February 2020

އިހަވަންދޫއިން 200 ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ، އެކަމަށް އެދި ކުރުމަތިލައި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތްތަކާއި ގޯތި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ...

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ރައީސް ނަޝީދު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފި

13 January 2020

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. މިވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ހެނދުނު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައ...

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމު ކޮށްފި

27 November 2019

އިހަވަންދޫން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމަށް 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް...