ޚަބަރުތައް

އިހަވަންދޫއިން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އެންމެފަހުގެ އަދާހަމަ

03 February 2020

އިހަވަންދޫއިން 200 ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ، އެކަމަށް އެދި ކުރުމަތިލައި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތްތަކާއި ގޯތި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ...

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ރައީސް ނަޝީދު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފި

13 January 2020

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. މިވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ހެނދުނު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައ...

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމު ކޮށްފި

27 November 2019

އިހަވަންދޫން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމަށް 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް...

ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ސީޕީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް

14 November 2019

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު އައްޝައިޚު އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު މިއަދު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލައި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ހއ. އަދި ހދ ގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރ...

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ކޮމެޓީ އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

04 November 2019

އިހަވަންދޫގެ ބަނދަރަށް ރައްޔިތުން އެދޭ ބަދަލު ގެނެސް ދެއްވާނެކަމަށް މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެވަޑައިގެންފާއިވާ ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް ރަށުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ވިލަރެސް ކުރުމަ...